wrapper

За издавање извода из матичних књига плаћа се:

републичка административна такса и накнада трошкова  и то:

      1. За извод из матичних књига умрлих

  • 450.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058; 
  • + ПТТ трошкови  види ценовник.

5.RATresize12

 Напомена: Одредбама члана 18. и 19. Закона о републичким административним таксама утврђени су органи и организације који су ослобођени плаћања републичке административне таксе и списи и радње за које се не плаћа републичка административна такса.

 

2. За извод из матичних књига умрлих(на међународном обрасцу):

  • 760.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • + ПТТ трошкови  види ценовник.

690RAT1

За додатне информације можете контактирати матичара града Лесковца на телефон: 016/215-631 или на e-mail: maticar@gradleskovac.org.

Потребне информације можете добити и позивањем говорног аутомата на број 016/213-946.

Тражена документа искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

Ажурирана страница јула 2017. године.