wrapper

 • Одељење за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:

  • систематску контролу квалитета ваздуха;
  • систематско праћење нивоа комуналне буке;
  • заштиту природе, очување, коришћење и развој природних добара посебних вредности;
  • праћење стања и координацију деловања у области заштите површинских и подземних вода и земљишта;
  • заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, опасних и штетних материја са мерама превенције, праћења и санације у случају хемијских и других удеса;
  • предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине;
  • утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова и издавање сагласности на стратешку процену утицаја одређених планова и програма на животну средину;
  • оцену и давање сагласности на Студију о процени утицаја одређених пројеката на животну средину чија изградња се планира на подручју града;
 

Чиме се бавимо:

Фонд за заштиту животне средине

 • Детаљније

  • организацију и спровођење општих мера заштите становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари);
  • издавање сагласности и дозволе за рад одређених постројења и обављање активности;
  • израду и реализацију акционих и санационих планова и програма и пројеката у области заштите животне средине;
  • заштиту биљног и животињског света и контролу њихових популација, као и спровођења мера и организацију послова комуналне зоохигијене;
  • заштита културних добара од значаја за град;
  • заштита од елементарних и других непогода;
  • утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, рад Фонда за заштиту животне средине, праћење и примена економских инструмената за финансирање заштите животне средине и друге послове у овој области у складу са Законом и Статутом и другим прописима;
  • обраду, систематизацију, чување података и вођење евиденције из области праћења стања, контроле квалитета и других послова заштите животне средине;
  • обавештавање јавности и објављивање података и информација о стању и квалитету животне средине и друге послове унапређења животне средине;
  • планирање и координација едукативних активности из области заштите животне средине;
  • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Одељење координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција из области заштите животне средине, које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у граду.

  Одељење за заштиту и унапређење животне средине обавља и послове државне управе у области заштите и унапређења животне средине који јој буду поверени. 

 

 

 

Обавештења Одељења за заштиту животне средине

Огласна табла

СВА ОБАВЕШТЕЊА ...

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија