wrapper

Одељење за друштвене делатности и локални развој

 
 

Aдреса

 • Трг револуције 45/1 (зграда oсмоспратнице)

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 213-984

 • +381 16 216-270

 • +381 16 213-480

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

Обавља послове који се односе на:

 • праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој делатности у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, омладине и спорта, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите;
 • управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из, горе наведених, области;
 • надзор над радом установа у друштвеним делатностима чији је оснивач Град;
 • праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа у области друштвених делатности чији је оснивач Град;
 • послове изградње и одржавања зграда и објеката, пројектног планирања и опремања зграда и објеката установа у области друштвених делатности;
 • предлагање мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима;
 • праћење спровођења прописа, стручне и административне послове за комисије из надлежности градске управе;
 • предлагање одлуке о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања;
 • доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите;
 • предлагање и праћење програма превенције болести зависности и обезбеђивање финансијских средстава за његову реализацију;
 • послове координације Интерресорне комисије и Комисије за оцену степена ометености деце и признавању права на одсуство ради посебне неге детета;
 • послове заштите избеглих и прогнаних лица;
 • послове просветног надзора и друге послове из ове области;
 • послове у области ученичког и студентског стандарда;
 • утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине;
 • припрему предлога општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа Града;
 • послове вођења управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица;
 • одлучивање у првом степену о признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца;
 • припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта, социјалне заштите и примарне здравствене заштите;
 • обраду, контролу и упућивање на реализацију појединачних захтева за плаћање;
 • распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота;
 • праћење извршења финансијских планова;
 • предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности;
 • послове на припреми, спровођењу и праћењу реализације програма и пројеката који се финансирају/суфинансирају путем јавног конкурса у области социјалне заштите, културе и јавног информисања;
 • припрему нацрта одлука и других општих аката из свог делокруга и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града. 

 

Канцеларија за локални развој обавља следеће послове:

 • идентификацију, предлагање начина финансирања и припрему развојних пројеката од интереса за град и капиталних инвестиција у области инфраструктуре;
 • праћење, управљање и реализацију развојних пројеката од интереса за град и капиталних инвестиција у области инфраструктуре;сарадњу са међународним организацијама и донаторима у проналажењу могућности за финансирање развојних програма;
 • пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката;
 • координирање развојних активности са јавним, приватним и невладиним сектором у функцији пројектног центра;
 • припрему, израду и праћење реализације стратешких развојних докумената града и стратешких докумената од значаја за локални развој;
 • оцену усклађености програма рада јавних и јавно-комуналних предузећа и установа са стратешким документима града;
 • праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја;
 • унапређење и развој инструмената локалне развојне политике којима се подстиче привлачење улагања;
 • информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу;
 • праћење постојећих улагања и њихово проширење, броја и укупне вредности улагања и квалитета улагача;
 • примену стандарда повољног пословног окружења и предлагање одлука о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања (Сертификација градова са повољним пословним окружењем);
 • контакте, директну подршку, идентификацију потреба и помоћ при решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја;
 • послове пружања помоћи у успостављању пословне сарадње привредника са иностранством, презентацију и промоцију привредних потенцијала у земљи и иностранству;
 • предлагање стимулативних мера за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачење страних инвестиција;
 • сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања, припрему Акционог плана запошљавања и спровођење програма проистеклих из Акционог плана;
 • подстицање и старање о развоју туризма, верског туризма, старих заната, и осталих привредних грана;
 • подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине града;
 • прикупљање, праћење и анализа података који се односе на набавку, трансформацију и потрошњу енергије у јаавним комуналним предузећима, јавним зградама, осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње, као и осталим објектима на страни потражње енергије;
 • редовно периодично извештавање одбора за енергетику Града о прикупљеним подацима, уз приказ потрошње енергије и трошкова као и осталих релевантних података, као и непосредна сарадња са одбором за енергетику у припреми извештаја за надлежно министраство, предлагању мера и припреми пројеката;
 • израду енергетског биланса града у складу са прописаном методологијом надлежног министарства, као и припрему енергетског плана и програма енергетске ефикасности локалне самоуправе у складу са прописаном методологијом;
 • идентификацију техничких могућности за уштеду енергије у јавним комуналним предузећима, јавним зградама и осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње, као и у осталим објектима на страни потражње енергије;
 • идентификацију могућности коришћења обновљивих извора енергије на територији Града, а посебно у јавним комуналним предузећима, јавним зградама и осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње;
 • припрему пројеката за уштеду енергије или коришћење обновљивих извора енергије, као и израду потребних техничких и економских анализа;
 • праћење реализације јавних набавки енергената, релевантне опреме и радове за текуће и инвестиционо одржавање јавних комуналних предузећа и јавних зграда;
 • пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији државних субвенција и кредита;
 • пружање подршке оснивању пословних и струковних удружења;
 • промоцију инвестиционих потенцијала града (организовано наступање на презентацијама, изложбама и сајмовима у земљи и иностранству) - интернет маркетинг, припрема и израда промотивних материјала;
 • представљање Града на регионалном, државном и међународном нивоу у
 • активностима везаним за локални економски развој;
 • сарадњу и комуникацију са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;

 

Канцеларија за младе обавља:

 • послове који се односе на награђивање ученика и студената;
 • израду и праћење локалне омладинске политике;
 • иницирање припремања пројеката за учешће Града у програмима и пројектима за младе;
 • послове којима се вреднују достигнућа младих;
 • неформално образовања младих;
 • подстицања стваралаштва младих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија