wrapper

Служба за управљање кадровима

 
 

Aдреса

 • Пана Ђукића 9-11

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 200-813

 • +381 16 200-819

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

Обавља послове који се односе на:

 • послове праћења и спровођења закона из области радних односа;
 • послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених;
 • пријаву и одјаву надлежним Фондовима, израду појединачних аката о правима, и обавезама из радних односа за запослене;
 • послове на изради Правилника о организацији и систематизацији радних места;
 • стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
 • припрему предлога Кадровског плана;
 • организацију стручног усавршавања службеника;
 • процену ефеката спроведених обука;
 • анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
 • припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања;
 • анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
 • вођење кадровске евиденције запослених и персоналних досијеа;
 • остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
 • послове ради правилне примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о заштити узбуњивача, Закона о заштити података о личности, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.