wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

ЈАВНИ УВИД

ОГЛАСИ ЗА ЈАВНИ УВИД

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Г Р А Д Л Е С К О В А Ц ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ…

Јавна презентација урбанистичког пројекта - блок 34

Г Р А Д Л Е С К О В А Ц ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ…

Јавни увид и стручна расправа о нацрту плана детаљне регулације за подручје ПГР 16 '' Зелена зона-исток''

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014,…

Јавни увид и стручна расправа о нацрту плана генералне регулације насељено место Печењевце

На основу члана 50. и 130. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС,…