wrapper

gup deo1

Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генерални урбанистички план се доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, које има преко 30.000 становника.

Генерални урбанистички план садржи нарочито:

1) границу плана и обухват грађевинског подручја;

2) границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје;

3) генералну намену површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, на нивоу урбанистичких зона;

4) генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру.

 

ХРОНОЛОГИЈА ГЕНЕРАЛНИХ ПЛАНОВА ЛЕСКОВЦА - ТРАДИЦИЈА ДУГА 60 ГОДИНА

 

gup 1948

Урбанистички завод НР Србије са седиштем у Београду, 1948. године је урадио први ГУП за Лесковац. Носилац Плана је био арх. Ратомир Богојевић.  Железничка пруга представља источну границу, транзит је повучен као бесконачна права, а Булевар се улива у Бојнички пут. Повучена је ортогонална саобраћајна мрежа, са „убеђењем“ да се град у прошлости развијао „спонтано“ (што ће се показати неоснованим), примењен је принцип „тоталне реконструкције“, негирајући наслеђену уличну мрежу. План је „обухватао“ период од 30 година, 1946.-1976.год.

План је урађен непосредно након ратних разарања у Другом светском рату, као и катастрофалних поплава које су задесиле Лесковац. Овај план је обухватио просторни развој града за период од 30.год. (1946 - 1976), са пројекцијом раста града од 19 000 становника на 48 000.  Ускоро је заснована трајна стамбена политика у земљи. Формиран је стамбени фонд са значајним материјалним средствима, која су обезбедила интезивну изградњу у друштвеној својини, већих густина насељености, за коју план из 1948.год. није предвидео довољно површина.

 

  

 

 

 

 

guprev 1948-56

Просецањем Булевара увидело се колико је план радикалан и скуп. Већ 1956. год. у Атељеу за архитектуру и урбанизам у Београду, урађена је ревизија ГУП-а из 1948.год. којом је руководио  арх. Видо Врбанић. Овим Планом Булевар који дели град на северни и јужни део завршава се до Нишке улице. Дефинисане су границе градског друштвеног центра, подручја индустријских зона, као и траса ауто-пута „Братство-јединство“ . На основу овог плана сачињени су услови за расписивање конкурса за Градски друштвени центар, 1961. године.Нови урбанистички план Лесковца урађен је за период његовог развоја од 20 година За процењени друштвено-привредни и демографски развој, град треба да нарасте на 50.000 становника градска територија треба да се прошири на укупно 1235ха (ужа и шира територија града). Ова територија је организационо подељена на осам подручја од којих шест чине зону становања. Размештај пратећих функција локалног значаја је подређен тој територијалној подели града. Обзиром да су водозахватне површине субартерских бунара за водоснабдевање града формиране јужно од његовог ткива то је ширење града у том правцу смањено у односу на план из 1948.године.Примена плана је трајала 16 година и притом је дошло до знатних одстпања. Слободне неизграђене површине на периферији града намењене колективној стамбеној изградњи, нису биле подобне за ову изградњу јер је земљиште било потпуно комунално неопремљено а опремање је захтевало знатна средства и време. Стамбена криза и обезбеђена средства фонда стамбене изградње нису могла чекати на решење овог проблема. Превагнуо је интерес да се колективна стамбена изградња премести у ужу градску територију – тамо где је планом зацртано индивидуално становање малих густина насељености. У целини узевши план из 1956.год. је већ био даље неприменљив због извршеног обима одступања. У таквим околностима је СО Лесковац донела одлуку о приступању изради новог урбанистичког плана.

 

 

 

gup 1992rГодине 1961. формиран је „Завод за урбанизам“ чиме је омогућено директно праћење, израда и спровођење планова. Тих шездесетих година, урађени су генерални урбанистички планови за Вучје и Грделицу. 
Поставке реконструкције градског језгра из претходних планова су задржане. Поред ауто-пута, који је био реализован, појављује се обилазница са широким обухватом. Носилац израде плана је „Завод за урбанизам“ у сарадњи са „Заводом за унапређење комуналне делатности СРС“, Београд. План је рађен за период 1972.-1992. године. Новим ГУП-ом, који је ступио на снагу 1973.год..  је извршена валоризација реализације регулационог плана из 1956.год. и процењене потребе просторног развоја града за период од 20.год. тј. до 1992.год. када ће бити обухваћено око 67.000 становника. Извршено је зонирање основних и размештај осталих функција града. Планирани просторни обухват плана је 3434ха, док је грађевинско подручје у површини од 1918ха. ГУП-ом је прихваћено детаљно урбанистичко решење градског центра које је добијено путем конкурса из 1962.год.

 

 

 

plan namene povrsina-po gup-u model 1

1992.год. донет је нови ГУП града Лесковца са планским хоризонтом примене до 2010.год. Грађевинско подручје је подељено на 100 блокова и дефинисане су северна и јужна зона санитарне заштите водоизворишта.За разлику од претходних планова, који су промовисали тоталну реконструкцију градског језгра, овај план је „уважио“ затечено стање и по први пут је уградио урбанистичку заштиту „градитељског наслеђа“. План је урадио Завод за урбанизам из Лесковца у сарадњи са ЦЕП-ом из Београда. Просторни обухват захватио је површину од 3992ха са 2491ха у границама грађевинског подручја и пројекцијом становништва од постојећих 67 388 на 98548. Постављена је јасна саобраћајна и инфраструктурна мрежа кроз планско ткиво. Како је у периоду имплементације плана дошло до великих одступања од планских решења а самим тим и његове отежане примене, у 2004.години се започело са преиспитивањем планских решења на нивоу измене ГУП-а Лесковца.

 

 

 

 

 

izmeneidopune 1992Циљ израде Измена и допуна Генералног плана Лесковца до 2010. године јесте прилагођавање важећег ГУП-а новим захтевима, применом новог концепта планирања – отворено урбано планирање и динамички прилагодљив план, чиме се стварају услови за остварење оптимализације животне и радне средине и постављеног циља из Стратегије одрживог развоја општине Лесковца.
2008.год. је усвојена Измена и допуна ГП-а Лесковца до 2010.год., коју је урадио Сектор за урбанизам, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац. Површина просторног обухвата плана као и његовог грађевинског подручја преузете су из предходног плана док је планирани број становника смањен на 71825.

 

 

 

 

  

gup 2010Узимајући у обзир одредбе – Закона о планирању и изградњи из 2009.год. да је обавеза свих јединица локалне самоуправе доношење ГУП-а за седиште јединице са преко 30.000 становника, град Лесковац је приступио изради ове документације. Сектор за урбанизам, Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац, урадио је нови ГУП Лесковца са временским хоризонтом до 2020.год. На 8.седници Скупштине града Лесковца, одржаној 10. Априла 2013.год., усвојен је стратешки плански документ -Генерални урбанистички план Лесковца до 2020.год (Службени гласник града лесковца бр. 4/13).