wrapper

Локални регистар загађивања

Обавештење

СПИСАК ДЕЛАТНОСТИ И МИНИМАЛНЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Образац1-ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА

Образац2-ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

Образац3-ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ

Образац4-ЕМИСИЈЕ У ТЛО

Образац5-УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ ЕМИТУЈУ У ВАЗДУХ У ЗАВИСНОСТИ ОД ДЕЛАТНОСТИ

СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА KOJE СЕ ЕМИТУЈУ У ВОДЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ДЕЛАТНОСТИ

СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

СПИСАК ОБВЕЗНИКА КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОДАТКЕ О ИЗВОРИМА ЗАГАЂИВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

СПИСАК ОБВЕЗНИКА КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОДАТКЕ О ИЗВОРИМА ЗАГАЂИВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

СПИСАК ОБВЕЗНИКА КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОДАТКЕ О ИЗВОРИМА ЗАГАЂИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ