wrapper

За издавање уверења о држављанству плаћа се:

републичка административна такса и накнада трошкова  и то:

  • 820.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • + ПТТ трошкови  види ценовник.

690RATdrzavljanstvo

За додатне информације можете контактирати матичара града Лесковца на телефон: 016/215-631 или на e-mail: maticar@gradleskovac.org.

Потребне информације можете добити и позивањем говорног аутомата на број 016/213-946.

Тражена документа искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

Ажурирана страница јула 2018. године.