wrapper

pp namena prostora

 

Изради Просторног плана града Лесковца приступило се на основу Одлуке о изради, коју је донела Скупштина града Лесковца и која је објављена у Службеном гласнику града Лесковца, број 18/09 од 18. децембра 2009. године. Стручну помоћ у изради првог Просторног плана за територију града Лесковца израђивачу плана, пружила је Републичка агенција за просторно планирање.  
Просторни план одредио је ВИЗИЈУ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА града Лесковца - да град Лесковац буде урбани центар националног значаја који ће давати посебан допринос развоју јужне Србије, ублажавању разлика у развијености на овом подручју, функционално јаче повезан са руралним окружењем, уз заустављене негативне демографске трендове и одрживи развој, заснован на локалним ресурсима и вредностима као и већој приступачности саобраћајној и другој инфраструктури.
ОСНОВНИ ЦИЉ просторног развоја града Лесковца јесте унапређење просторног развоја, односно усаглашеност економског, еколошког, физичког и социјално-културног развоја, до нивоа којим ће град Лесковац бити конкурентан у ширим републичким и перспективно, европским оквирима.

Текстуални део Просторнг плана града Лесковца можете преузети  овде.

План намене Простора просторнг плана града Лесковца можете преузети  овде.