wrapper

ГРАД ЛЕСКОВАЦ-ВОДИЧ КРОЗ ГРАДСКУ УПРАВУ

 

 • ГРАДСКА УПРАВА

  OДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/2017, 29/2017, 31/2021 и 5/2023)

   
   

  I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 1

  Одлуком о Градској управи града Лесковца уређују се организација и делокруг рада Градске управе града Лесковца (у даљем тексту: Градска управа), начин руковођења Градском управом, јавност рада, као и друга питања од значаја за рад Градске управе.

  Члан 2

  Градска управа обавља изворне послове Града Лесковца као јединице локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, Статутом и другим прописима.

  Градска управа обавља и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије.

  Члан 3

  Градска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком грађанину обезбеди једнак положај и једнаку правну заштиту у остваривању његових права, обавеза и правних интереса.

  Градска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

  Градска управа је дужна да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

  Градска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

  Члан 4

  Рад Градске управе доступан је јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом и Статутом града.

  II ПОСЛОВИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  Члан 5

  Градска управа:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
  2. извршава Одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и
  7. обавља и друге послове утврђене законом, актима органа Града и другим прописима.

  III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  Члан 6

  Градска управа је јединствени орган.

  Члан 7

  У оквиру Градске управе образују се организационе јединице за обављање сродних послова које могу бити основне, посебне и уже организационе јединице.

  За вршење сродних, управних, стручних и других послова у Градској управи образују се одељења као основне организационе јединице.

  Одељења се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова чијим вршењем се обезбеђује ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују.

  Посебне организационе јединице се образују за послове који траже примену посебних метода и знања и са њима повезане извршне послове, као и послове који по својој природи или обиму захтевају већу самосталност.

  Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека групе.

  За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, реализацијом политике за младе, локалним развојем, могу се унутар основне организационе јединице образовати канцеларије.

  1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

  Члан 8

  У Градској управи образују се следеће основне организационе јединице:

  1. Одељење за финансије,
  2. Одељење за општу управу и заједничке послове,
  3. Одељење за друштвене делатности и локални развој,
  4. Одељење за урбанизам,
  5. Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру,
  6. Одељење за имовинско-правне послове и имовину,
  7. Одељење за инспекцијске послове,
  8. Одељење за привреду и пољопривреду,
  9. Одељење за заштиту животне средине,
  10. Одељење за јавне набавке,
  11. Одељење за послове Скупштине града и Градског већа,
  12. Одељење комуналне милиције.

  Члан 9

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ - обавља:

  • израду нацрта Одлуке о буџету града Лесковца, нацрта Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града Лесковца и нацрта Одлуке о завршном рачуну града Лесковца;
  • припрему и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета;
  • припремање и утврђивање квота и апропријација за директне и индиректне кориснике средстава;
  • анализу предлога финансијских планова буџетских корисника и усаглашености са упутством;
  • послове везане за одобрење (решења) о преусмеравању апропријација;
  • припрему нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
  • израду периодичних извештаја о извршењу буџета; буџетско извештавање;
  • припрему прописа из области финансија, које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
  • контролу захтева за плаћање и наменско коришћење средстава; праћење извршења буџета града;
  • финансијско планирање, управљање готовином, управљање финансијским информационим системом и контрола расхода;
  • финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова, рачуна посебних намена и месних заједница;
  • обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених;
  • праћење прописа из области јавног дуга и управљање јавним дугом;
  • израду консолидованог завршног рачуна, вођење евиденција о инвестицијама града и извештавање;
  • контролу образаца за исплату зарада јавних и јавно комуналних предузећа;
  • отварање подрачуна динарских средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора;
  • послове везане за ближе уређивање начина коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора; извештавање о коришћењу средстава;
  • послове везане за старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор;
  • вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига;
  • праћење прилива прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета;
  • усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима;
  • припрему и извршавање плаћања;
  • вођење евиденција о основним средствима;
  • припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област;
  • доношење решења о утврђивању локалних јавних прихода;
  • послове контроле законитости и правилности обрачунавања и плаћања локалних јавних прихода;
  • решавање у првом степену по захтевима и жалбама изјављеним од стране пореских обвезника на решења о утврђеним пореским обавезама;
  • доношење планова редовне и ванредне контроле локалних јавних прихода, планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода и праћења њиховог извршење;
  • послове обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретностима пореских обвезника;
  • доношење решења о принудној наплати и спровођење поступка принудне наплате локалних јавних прихода из покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања пореских обвезника;
  • спровођење поступака по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода;
  • послове у поступку израде пореског завршног рачуна, обраде и састављања извештаја за потребе органа локалне самоуправе;
  • послове пријаве пореског потраживања за случај покретања стечаја или отварања поступка ликвидације пореских дужника;
  • подношење захтева за покретање прекршајног поступка;
  • вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе из своје надлежности и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 10

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обавља:

  • послове везане за организацију и унапређење рада одељења Градске управе;
  • припремање нацрте одлука и других општих аката из свог делокруга рада;
  • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа;
  • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана;
  • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
  • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
  • ажурирање дела јединственог и посебног бирачког списка за подручје града Лесковца;
  • издавање потврда о изборном или бирачком праву;
  • пружање информација грађанима и правним лицима о начину и поступку остваривања њихових права пред органима Градске управе;
  • пружање стручне помоћи странкама приликом попуњавања образаца и састављања поднесака;
  • канцеларијско пословања органа Града и Градске управе;
  • организовање рада писарнице и архиве где се обављају послови канцеларијског пословања органа Града и Градске управе, у складу са Законом, Уредбом и Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе;
  • пријем поднесака и документарног материјала из надлежности органа Града и Градске управе, дигитализовање поднесака и другог документарног материјала, креирање потврде о пријему, евидентирање предмете, здруживање материјала, одлагање документарног материјала примљеног у папирном облику, достављање предмете у рад;
  • доставу акта и другог документарног материјала органа Града и Градске управе електронским путем, непосредно у писарници органа или путем поштанског оператора, односно курира и стављање предмета у статус "Архивиран";
  • одлагање и чување предмета у електронску архиву Писарнице након доделе статуса "Архивиран", ажурирање архивске књиге и пренос архивираног документарног материјала коме није истекао рок чувања у еАрхив;
  • креирање Листа архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
  • креирање Листа безвредног документарног материјала коме је истекао рок чувања, достављање Историјском архиву Лесковац и по добијању потврде од Историјског архива уништавање безвредног документарног материјала;
  • издавање уверења и потврда на основу података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
  • обавештавање правних и физичких лица о дуговањима на основу пореза на имовину, фирмарине, еко таксе ­ упит стања локалне пореске администрације;
  • издавање пореских уверења;
  • подношење захтева који не подлежу поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (информација о локацији, потврда пројекта парцелације/препарцелације, услови за израду пројекта парцелације, потврда пројекта исправке граница суседних парцела);
  • пружање информација о начину подношења грађевинске дозволе електронским путем;
  • послове Јединственог управног места и послове пружања услуга грађанима (Услужни центар);
  • поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и израда извештаја за потребе Повереника;
  • послове сервиса "Виртуелни матичар" ;
  • послове сервиса "Е­дијаспора";
  • послове сервиса "48 сати" - праћење и израда извештаја о раду "Система 48 сати;
  • послове телефонског центра;
  • послове управљања информационим системом, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе Града и Градску управу;
  • послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мрежа;
  • израду и одржавање wеб сајтова, сервиса и апликација;
  • израду апликација за потребе Градске управе, и чување база података;
  • пружање правне и бесплатне правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
  • израду Планова одбране који су саставни део Планова одбране Републике Србије, предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности и Плана одбране Републике Србије, предузимање мера за функционисање локалне самоуправе у ратном или ванредном стању, спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном или ванредном стању;
  • стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за град Лесковца;
  • послове везане за учествовање у заштити људи, материјалних и културних добара и животне средине на територији града од елементарних непогода, удеса и катастрофа, у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лесковца;
  • стручно-административне и оперативне послове за потребе Штаба за ванредне ситуације града Лесковца;
  • спровођење прописа којима су регулисани положај и права месних заједница на територији града Лесковца и припрема нацрта општих аката из ове области;
  • унапређивање организације рада месних заједница;
  • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа;
  • стручне и административне послове за избор органа месних заједница;
  • послове економата;
  • текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђење пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опреме, уређивање и загревање просторија и противпожарну заштиту;
  • послове везане за употребу, одржавање, сервисирање и гаражирање возила;
  • курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и друге помоћно­техничке послове;
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 11

  Ради обављања појединих послова из надлежности градске управе оснивају се месне канцеларије за следећа подручја:

  1. Барје, за подручје: Барја, Вине, Калуђерца, Црцавца, Оруглице, Равног Дела, Гагинца и Мелова;
  2. Белановце за подручје: Белановца, Миланова, Карађорђевца, Петровца и Душанова;
  3. Брестовац за подручје: Брестовца, Липовице, Кутлеша, Шарлинца, Драшковца, Доњег Бријања и Међе;
  4. Богојевце за подручје: Богојевца и Навалина;
  5. Бунушки Чифлук за подручје: Бунушког Чифлука, Горње Бунуше, Доње Бунуше, Радоњице и Тодоровца;
  6. Винарце за подручје: Винарца, Прибоја, Залужња, Подримца и Доњег Стопања;
  7. Вучје за подручје: Вучја, Брзе и Жабљана;
  8. Велико Трњане за подручје: Великог Трњана, Пресечине и Рудара;
  9. Велика Грабовница за подручје: Велике Грабовнице, Мале Грабовнице, Загужана, Зољева и Тулова;
  10. Велика Копашница за подручје: Велике Копашнице, Мале Копашнице, Падежа и Слатине;
  11. Грделица за подручје: Грделица (варош), Грделица (село), Бојишине, Боћевице, Велике Сејанице, Вељег Кола, Дедине Баре, Козара, Ковачеве Баре, Несврте, Ораовице (код Грделице), Палојца, Тупаловца, Добротина и Бистрице;
  12. Доња Јајина за подручје: Доње Јајине, Шишинца, Кукуловца, Горње Јајине и Паликуће;
  13. Дрћевац за подручје: Дрћевца, Горње Локошнице, Големе Њиве, Црковнице и Ораовице (код Црковнице);
  14. Губеревац, за подручје: Губеревца, Горњег Буниброда, Доњег Буниброда, Жижавице и Бадинца;
  15. Јашуња за подручје: Јашуње, Доње Купиновице, Злокућана и Грајевца;
  16. Манојловце за подручје: Манојловца, Велике Биљанице, Мале Биљанице, Доње Слатине, Горње Слатине, Доњег Крајинца, Горњег Крајинца, Кумарева, Мрштана, Рајног Поља, Јелашнице, Злоћудова и Номанице;
  17. Мирошевце за подручје: Мирошевца, Горине и Букове Главе;
  18. Орашац за подручје: Орашца, Горње Купиновице, Јарсенова, Ступнице, Пискупова и Градашнице;
  19. Печењевце за подручје: Печењевца, Брејановца, Чуфлука Разгојнског, Каштавара, Чекмина и Живкова;
  20. Предејане за подручје: Предејане (варош), Предејане (село), Бричевља, Граова, Кораћевца, Крпејца, Личног Дола, Мрковице, Сушевља, Црвеног Брега и Новог Села;
  21. Разгојна за подручје: Разгојне, Доње Локошнице, Грданице, Смрдана и Бабичког;
  22. Стројковце за подручје: Стројковца, Накривња, Чукљеника, Белог Потока и Шаиновца;
  23. Славујевце за подручје: Славујевца, Дрводеље и Игришта;
  24. Турековац за подручје: Турековца, Горњег Синковца, Горњег Трњана, Свирца, Власа и Доњег Трњана;

  Члан 12

  Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове.

  Месне канцеларије обављају послове који се односе на:

  • пријем поднесака за градску управу;
  • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за насељена места која покрива месна канцеларија;
  • прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка;
  • оверу потписа, рукописа и преписа;
  • узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа;
  • издавање уверења о чињеницама о којима се не води евиденција код градске управе, када је доказивање тих чињеница прописано Законом;
  • прикупљање и достављање података за потребе државних органа и Градске управе;
  • пријем, завођење и експедицију поште и
  • друге послове који су им Законом, Статутом и другим актима Скупштине града поверени.

  Члан 13

  Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под надзором Одељења за општу управу и заједничке послове и одељења градске управе из чије надлежности обављају послове.

  Члан 14

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ обавља:

  • праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој делатности у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, омладине и спорта, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите;
  • управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из, горе наведених, области;
  • надзор над радом установа у друштвеним делатностима чији је оснивач Град;
  • праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа у области друштвених делатности чији је оснивач Град;
  • послове изградње и одржавања зграда и објеката, пројектног планирања и опремања зграда и објеката установа у области друштвених делатности;
  • предлагање мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима;
  • праћење спровођења прописа, стручне и административне послове за комисије из надлежности градске управе;
  • предлагање одлуке о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања;
  • доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите;
  • предлагање и праћење програма превенције болести зависности и обезбеђивање финансијских средстава за његову реализацију;
  • послове координације Интерресорне комисије и Комисије за оцену степена ометености деце и признавању права на одсуство ради посебне неге детета;
  • послове заштите избеглих и прогнаних лица;
  • послове просветног надзора и друге послове из ове области;
  • послове у области ученичког и студентског стандарда;
  • утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине;
  • припрему предлога општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа Града;
  • послове вођења управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица;
  • одлучивање у првом степену о признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца;
  • припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта, социјалне заштите и примарне здравствене заштите;
  • обраду, контролу и упућивање на реализацију појединачних захтева за плаћање;
  • распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота;
  • праћење извршења финансијских планова;
  • предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности;
  • послове на припреми, спровођењу и праћењу реализације програма и пројеката који се финансирају/ суфинансирају путем јавног конкурса у области социјалне заштите, културе и јавног информисања;
  • припрему нацрта одлука и других општих аката из свог делокруга и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Канцеларија за локални развој обавља следеће послове:

  • идентификацију, предлагање начина финансирања и припрему развојних пројеката од интереса за град и капиталних инвестиција у области инфраструктуре;
  • праћење, управљање и реализацију развојних пројеката од интереса за град и капиталних инвестиција у области инфраструктуре;
  • сарадњу са међународним организацијама и донаторима у проналажењу могућности за финансирање развојних програма;
  • пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката;
  • координирање развојних активности са јавним, приватним и невладиним сектором у функцији пројектног центра;
  • припрему, израду и праћење реализације стратешких развојних докумената града и стратешких докумената од значаја за локални развој;
  • оцену усклађености програма рада јавних и јавно-комуналних предузећа и установа са стратешким документима града;
  • праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја;
  • унапређење и развој инструмената локалне развојне политике којима се подстиче привлачење улагања;
  • информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу;
  • праћење постојећих улагања и њихово проширење, броја и укупне вредности улагања и квалитета улагача;
  • примену стандарда повољног пословног окружења и предлагање одлука о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања (Сертификација градова са повољним пословним окружењем);
  • контакте, директну подршку, идентификацију потреба и помоћ при решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја;
  • послове пружања помоћи у успостављању пословне сарадње привредника са иностранством, презентацију и промоцију привредних потенцијала у земљи и иностранству;
  • предлагање стимулативних мера за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачење страних инвестиција;
  • сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања, припрему Акционог плана запошљавања и спровођење програма проистеклих из Акционог плана;
  • подстицање и старање о развоју туризма, верског туризма, старих заната, и осталих привредних грана;
  • подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине града;
  • прикупљање, праћење и анализа података који се односе на набавку, трансформацију и потрошњу енергије у јавним комуналним предузећима, јавним зградама, осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње, као и осталим објектима на страни потражње енергије;
  • редовно периодично извештавање одбора за енергетику Града о прикупљеним подацима, уз приказ потрошње енергије и трошкова као и осталих релевантних података, као и непосредна сарадња са одбором за енергетику у припреми извештаја за надлежно министарство, предлагању мера и припреми пројеката;
  • израду енергетског биланса града у складу са прописаном методологијом надлежног министарства, као и припрему енергетског плана и програма енергетске ефикасности локалне самоуправе у складу са прописаном методологијом;
  • идентификацију техничких могућности за уштеду енергије у јавним комуналним предузећима, јавним зградама и осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње, као и у осталим објектима на страни потражње енергије;
  • идентификацију могућности коришћења обновљивих извора енергије на територији Града, а посебно у јавним комуналним предузећима, јавним зградама и осталим системима који спадају у објекте јавне потрошње;
  • припрему пројеката за уштеду енергије или коришћење обновљивих извора енергије, као и израду потребних техничких и економских анализа;
  • праћење реализације јавних набавки енергената, релевантне опреме и радове за текуће и инвестиционо одржавање јавних комуналних предузећа и јавних зграда;
  • пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији државних субвенција и кредита;
  • пружање подршке оснивању пословних и струковних удружења;
  • промоцију инвестиционих потенцијала града (организовано наступање на презентацијама, изложбама и сајмовима у земљи и иностранству) - интернет маркетинг, припрема и израда промотивних материјала;
  • представљање Града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој;
  • сарадњу и комуникацију са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;
  • издавање лиценце за обављање енергетских делатности: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом;
  • вођење регистра издатих лиценци;
  • вођење евиденције произвођача топлотне енергије снаге од 0,1 МW до 1 МW.

  Канцеларија за младе обавља:

  • послове који се односе на награђивање ученика и студената;
  • израду и праћење локалне омладинске политике;
  • иницирање припремања пројеката за учешће Града у програмима и пројектима за младе;
  • послове којима се вреднују достигнућа младих;
  • неформално образовања младих;
  • подстицања стваралаштва младих.

  Члан 15

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ обавља:

  • покретање поступака за израду аката за припремање и доношење просторних и урбанистичких планова (Просторни план, Генерални урбанистички план, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти);
  • послове у поступку доношења планских докумената: израда предлога Одлуке о изради плана, сазивање Комисије за планове, припремање материјала за рад Комисије за планове, оглашавање раног јавног увида и оглашавање јавног увида, објављивање нацрта планског документа, сакупљање примедби у току раног и јавног увида, прибављање услова и сагласности јавних и јавно-комуналних предузећа, имаоца јавних овлашћења и институција на нацрт планског документа и у току раног јавног увида, израда предлога одлуке о доношењу плана и оверавање плана;
  • праћење реализације планске документације;
  • послове објављивања просторних и урбанистичких планова и урбанистичких пројеката у електронском облику на сајту града;
  • издавање потврде пројекта парцелације односно препарцелације;
  • издавање потврде урбанистичког пројекта;
  • издавање информација о локацији;
  • издавање уверења о етажности објеката;
  • издавање уверења о времену градње и др;
  • спровођење поступака озакоњења објеката (израда извештаја о могућности озакоњења, контрола и овера техничке документације, издавање потврда о привременом прикључку на комуналну инфраструктуру, израда обавештења о такси за озакоњење, израда решења о озакоњењу и достављање решења РГЗ-у ради уписа права својине на основу озакоњења објекта);
  • издавање решења о уклањању објеката по чл. 168. Закона о планирању и изградњи;
  • издавање решења о уклањању привремених објеката;
  • стручне и административне послова за градског урбанисту;
  • послове вођења регистра планске документације;
  • спровођење поступка обједињене процедуре електронским путем;
  • издавање локацијских услова;
  • прибављање услова за пројектовање и прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;
  • издавање грађевинске дозволе;
  • издавање привремене грађевинске дозволе;
  • потврђивање пријаве радова;
  • потврђивање пријема пријаве завршетка израде темеља;
  • пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу;
  • прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара;
  • обезбеђивање услова за прикључење на инфраструктурну мрежу;
  • издавање употребне дозволе;
  • покретање поступка уписа права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју;
  • издавање одобрења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи (изградња помоћних и економских објеката, зидане ограде, адаптације, санације, реконструкције, промена намене објекта и др.);
  • прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе;
  • измену аката који се прибављају у обједињеној процедури електронским путем;
  • издавање потврде о правноснажности аката;
  • вођење регистра обједињених процедура кроз централни информациони систем;
  • подношење прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења током спровођења обједињене процедуре ако током спровођења обједињене процедуре не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи;
  • израду месечних извештаја о издатим грађевинским дозволама за потребе Републичког завода за статистику;
  • издавање обавештења у вези изградње објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 16

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ обавља:

  • припремање одлуке на основу Закона о комуналним делатностима за послове за које је надлежан Град из комуналне и стамбене области;
  • израду годишњег плана и програма инвестиција и комуналног одржавања за потребе града;
  • закључивање уговора за извођење радова, набавку добара и вршење услуга, праћење извршавања уговорних обавеза, оверу рачуна, привремених и окончаних ситуација на инвестицијама и комуналном одржавању за потребе града;
  • финансијске послове из области инвестиције и комуналне делатности;
  • прибављање одговарајућих документација и стручних мишљења за потребе инвестиција и комуналног одржавања за потребе града (експропријација, копија плана, информације о локацији и друго);
  • послове праћења рада јавних и јавно комуналних предузећа у комуналној области и других субјеката којима су поверене комуналне делатности кроз анализу рада и мишљење о извештајима о раду са предлогом мера;
  • послове у вези постављања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене;
  • послове у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности;
  • издавање одобрења о запремању јавних површина;
  • издавање одобрења за постављање рекламних паноа;
  • вођење поступка о одређивању назива улица као и промена назива улица;
  • вођење евиденције о издатим решењима о одобрењу за коришћење права и услуга према одлуци о комуналним таксама;
  • вођење евиденције о вршењу контроле наплате по извршним решењима;
  • стамбене послове из надлежности града: исељења бесправно усељених лица у станове правних лица, прикупљање захтева за доделу градских станова и припремање материјала за рад Градске стамбене комисије, исељења из заједничких просторија, издавање уверења о избору председника Скупштине станара;
  • административне, техничке, правне и финансијске послове у вези станова солидарности;
  • послове по основу већ закључених уговора о додели станова солидарности и исплате истих;
  • финансијско слагање стања са корисницима у вези станова солидарности;
  • издавање потврда о исплати стана у целости, након завршеног отплатног периода у вези станова солидарности;
  • административне, техничке, правне и финансијске послове у вези станова из станарског права;
  • послове по основу већ закључених уговора о откупу и исплате станова из станарског права;
  • финансијско слагање стања са корисницима у вези станова из станарског права;
  • издавање потврда о исплати стана у целости, након завршеног отплатног периода у вези станова из станарског права;
  • пријем захтева за откуп стана којима располаже град Лесковац;
  • утврђивање услова за откуп стана којима располаже град Лесковац у складу са Законом;
  • послове сачињавања предлога Уговора о откупу стана којима располаже град Лесковац;
  • послове вођења евиденције захтева и Уговора о откупу стана којима располаже град Лесковац;
  • послове вођења евиденције о откупљеним становима;
  • припрему и израду нацрта прописа из надлежности обављања комуналних делатности;
  • послове у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и надзор над њиховим извршавањем;
  • послове за потребе Савета за безбедност саобраћаја града Лесковца;
  • послове који се односе на линијски превоз путника на територији града Лесковца;
  • послове у вези са одржавањем општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Лесковца;
  • одређивање аутобуских стајалишта, паркиралишта и обезбеђивање стајалишта за ауто-такси превоза путника;
  • послове у вези издавања одобрења за раскопавање јавних површина;
  • послове у вези са техничком регулацијом саобраћаја;
  • послове из области јавног градског и приградског превоза путника и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 17

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ обавља:

  • експропријацију и административни пренос непокретности;
  • посебан поступак споразумног одређивања накнаде по основу експропријације;
  • конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;
  • поступак утврђивања земљишта за редовну употребу објекта;
  • утврђивање права коришћења на грађевинском земљишту у поступку озакоњења објеката;
  • издавање потврда и уверења о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
  • административно извршење решења из своје надлежности и решења Скупштине града и Градског већа из области имовинско правних односа;
  • стручне и административне послове у вези са враћањем земљишта одузетог по основу Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;
  • стручне и административне послове у вези са враћањем утрина и пашњака селима на коришћење;
  • стручне и административне послове у вези давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта из јавне својине власнику постојећег објекта ради озакоњења објекта;
  • стручне и административне послове у вези давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта из јавне својине ради исправке границе суседних катастарских парцела;
  • стручне и административне послове у вези са прометом непокретности којима располаже град;
  • геодетске послове везане за управни поступак у области имовинско правних послова;
  • пружање стручне и административне помоћи корисницима, односно носиоцима права коришћења на непокретностима у вођењу посебне евиденције непокретности;
  • прибављање документације за упис права јавне својине на непокретностима на којима је град уписан као корисник у јавним књигама;
  • вођење јединствене евиденције о стању и кретању непокретности у јавној својини града;
  • вођење и достављање збирних података о непокретностима у јавној својини града са стањем на дан 31. децембар претходне године републичкој дирекцији за имовину РС у писаној форми и електронским путем и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 18

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ обавља:

  Грађевинска и саобраћајна инспекција обавља следеће послове:

  • контролу над радом инвеститора, извођача радова и осталих учесника у изградњи;
  • контролу примене прописа, техничких норматива и стандарда о изградњи објеката;
  • преглед пројектне документације и проверу да ли се објекат гради према одобрењу за градњу и главном пројекту;
  • откривање, евидентирање и контролу бесправно започетих објеката;
  • вођење управног поступка и доношење одговарајућих решења;
  • надзор над коришћењем објеката и налаже издавање употребне дозволе;
  • предузимање мера у случају опасности и безбедности коришћења објеката;
  • контролу да ли извођачи радова на градилишту воде грађевински дневник и књигу инспекције;
  • подношење пријаве за учињено кривично дело, привредни преступ и прекршај када утврди повреду прописа код изградње објекта и преузима друге Законом прописане мере;
  • послове на озакоњењу грађевинских објеката;
  • инспекцијски надзор над стањем општинских и некатегорисаних путева и улица и спроводи мере заштите;
  • инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева и улица;
  • контролу техничке и друге документације за изградњу, реконструкцију и одржавање путева, њихових делова и путних објеката;
  • надзор над применом закона и других прописа који се односе на одржавање, заштиту општинских и некатегорисаних путева као и улице у насељима на територији града Лесковца;
  • инспекцијски надзор над правилним одржавањем општинских и некатегорисаних путева по техничким и другим прописима којима се осигурава способност пута за безбедан и неометан саобраћај;
  • инспекцијски надзор у погледу примене техничких прописа и норматива приликом извођења радова при изградњи, реконструкцији, раскопавању и одржавању путева и улица;
  • наређује отклањање недостатака на општинских и некатегорисаним путевима којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
  • изрицање мере забране употребе пута ако се не испуњавају законом прописане мере;
  • наређује рушење или уклањање цевовода, инсталација, депонија, отпада, засада дрвећа, натписа, ограда постављених у заштитном појасу пута супротно законским мерама;
  • подношење прекршајне пријаве, када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и преузима друге Законом прописане мере;
  • контролу градског и приградског превоза путника;
  • контролу ванлинијског превоза ствари и путника;
  • контролу превоза за сопствене потребе;
  • контролу ауто-такси превоза;
  • доношење решења о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза;
  • забрањује превоз и употребу саобраћајних средстава ако се исти обавља супротно прописима;
  • искључује возило, одузима саобраћајну дозволу и регистарске таблице уколико се јавни превоз, односно превоз за сопствене потребе, обавља противно одредбама закона;
  • подношење захтева за покретање прекршајног поступка када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и преузима друге Законом прописане мере.

  Комунална инспекција обавља следеће послове:

  • контролу одржавања чистоће на јавним површинама, уређење и заштиту истих од депоновања комуналног смећа и другог отпада, смештаја грађевинског и огревног материјала, робе, амбалаже и других ствари, бацања отпадака, изливања отпадних вода, прања и сервисирања возила, остављања нерегистрованих или хаварисаних возила, спаљивања смећа, тестерисања или цепања дрва, разбијања угља или другог материјала, уклањање снега и ледених наслага;
  • контролу уређења, одржавања, заштите и коришћења површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и спољних делова зграда постављањем фирми, билборда, рекламних ознака, видео бима и сл, жардињера и других посуда са биљном декорацијом, клупа, заштитних и усмеравајућих ограда, стубића и других врста запрека за возила, објеката за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, јавних часовника, поштанских сандучића и телефонских говорница, паркинга држача за бицикле, слободностојећих и зидних витрина, уличних и других отвора, терена и опреме за игру, спорт и рекреацију, јавних тоалета, јавних чесми и фонтана, корпи за отпатке, ђубријера и контејнера, уређење и одржавање ограда и површина око зграда, уређење и одржавање спољних делова зграда и излога пословних просторија, постављање клима уређаја, тенди, грађевинских скела, наменских монтажних објеката, мањих монтажних објеката - киосака, летњих башти, расхладних уређаја, покретних тезги и апарата, утовар или истовар огрева, раскопавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу;
  • контролу уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и заштиту истих од заустављања и паркирања и вожње било којом врстом возила, ненаменског коришћења травњака, раскопавања, оштећења дрвећа и других засада, стаза, клупа, корпи за отпатке и других елемената уређења и опремања јавних зелених површина;
  • одржавање пијаце и контролу поштовања пијачног реда, заштиту пијачног простора од продаје робе ван пијачног простора;
  • контролу услова за држања домаћих животиња, начин поступања са напуштеним псима и мачкама и уклањање њихових лешева са јавних површина, продају домаћих животиња изван регистроване сточне пијаце или откупног места;
  • контролу услова и начина за несметано коришћење јавне водоводне и канализационе мреже и заштиту истих од неовлашћеног коришћења и оштећивања;
  • контролу поштовања прописаног радног времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера;
  • контролу услова и начина коришћења гробаља и сахрањивања и заштиту гробаља од неовлашћеног коришћења;
  • контролу услова и начина снабдевања топлотном енергијом и заштиту од неовлашћеног коришћења;
  • контролу вршења обавезних и необавезних димничарских услуга;
  • контролу одржавања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама;
  • контролу и начин коришћења јавних паркиралишта и заштиту од ненаменског коришћења истих;
  • налаже решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;
  • налаже решењем уклањање ствари, предмета и возила са површина јавне намене ако су остављени супротно прописима;
  • забрањује решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену и уништавање зелених површина, ограда, клупа и других комуналних објеката;
  • издаје прекршајни налог и подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично дело;
  • инспекцијски надзор и предузима мере по питању оглашавања на јавним површинама;
  • послове инспекцијског надзора и предузимања мера у складу са овлашћењима утврђеним Законом о становању и одржавању зграде;
  • предузима друге мере утврђене законом и подзаконским актима и
  • предузима мере прописане законима и подзаконским прописима у складу са утврђеним овлашћењима.

  Инспекција за послове трговине и туризма обавља следеће послове:

  • контролу истицања и поштовања прописаног радног времена на продајном месту;
  • контролу истицања података о трговцу, пружаоцу услуге на продајном месту;
  • контролу обављања трговине на мало личним нуђењем;
  • контролу обављања трговине на мало на продајном месту;
  • контролу испуњености прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу;
  • контролу издатог решења о одређивању категорије објеката домаће радиности, сеоског туристичког домаћинства и хостела;
  • контролу боравишне таксе (наплата и уплата, истицање у рачуну и др.);
  • контролу истицања и поштовања радног времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера;
  • контролу обављања угоститељске делатности пружања услуга смештаја у кућама, апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о категоризацији;
  • друге поверене послове у складу са Законом о трговини и Законом о угоститељству, као и другим законима и подзаконским прописима који регулишу ове области;
  • предузима друге мере у складу са законским овлашћењима.

  Инспекција за заштиту животне средине обавља следеће послове:

  • врши контролу мера за заштиту од буке од извора који се стављају у промет;
  • врши контролу загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења из стационарних постројења;
  • врши контролу и налаже мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења;
  • врши инспекцијски надзор над активностима сакупљања, транспорта, складиштења и третмана неопасног отпада;
  • налаже израду студија о процени утицаја на животну средину за пројекте прописане уредбом Владе РС, за које одобрење издаје Град;
  • води управни поступак и доноси решења;
  • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка када утврди повреду прописа из Закона и предузима друге законом прописане мере и
  • врши контролу испуњености прописаних услова за почетак обављања делатности, привредних друштава и предузетника у погледу заштите животне средине.

  Послови извршења извршних решења надлежних инспекција су:

  • решења о рушењу или уклањању објеката, односно његовог дела, уклањања предмета и ствари са јавних површина;
  • преглед објеката ради утврђивања начина извршења;
  • процена радне снаге и механизације за спровођење извршења;
  • израда програма извршења и утврђивање динамике извршења;
  • сачињавање записника о извршеном рушењу или уклањању објекта односно његовог дела, уклањању предмета и ствари и вођење евиденције о томе;
  • утврђивање трошкова принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и др.);
  • сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења и обезбеђивање присуства припадника МУП ради омогућавања спровођења решења о рушењу или уклањања објекта односно његовог дела, или уклањања предмета и ствари;
  • подношење захтева Градском правобранилаштву за судско извршење новчаних потраживања код принудног извршења решења од извршеника и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 19

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ обавља:

  • послове праћења свих статусних промена у области приватног предузетништва у складу са законом (занатство, трговина, угоститељство, туризам, саобраћај, издавачка делатност, здравство);
  • послове праћења стања и развоја приватног предузетништва и укупног привредног развоја града;
  • послове старања о унапређењу општег оквира за привређивање;
  • послове везане за образовање, смештај и снабдевање робним резервама;
  • послове везане за рационално коришћење и заштиту пољопривредног земљишта;
  • доношење програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;
  • одређивање ерозивних подручја и старање о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури;
  • санацију штете од елементарних непогода, предузимање мера на унапређивању сточарства, заштите биља, лова и риболова;
  • одређивање ближих услова за држање и заштиту домаћих животиња и утврђивање услова за њихово сахрањивање;
  • старање о спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва итд.); подстицање развоја задругарства и села;
  • издавање водних услова, водне сагласности, водних дозвола за објекте локалног значаја;
  • стручне и административне послове Комисије за комасацију;
  • учествује у изради програма развоја делатности за које је надлежан Град и програма локалног економског развоја и њихово усклађивање са програмом развоја Републике Србије;
  • предлагање стратегије и политике развоја Града;
  • израду краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима развоја града;
  • предлагање мера развојне и локалне економске политике града;
  • израду биланса и пројекције развоја града;
  • стручно-аналитичке послове у вези са утврђивањем и реализацијом политике цена из надлежности града, праћење дејства мера економске политике на цене и трошкове живота;
  • праћење и предлагање мера ради отклањања поремећаја у кретању цена из надлежности Града;
  • припремање и предлагање градских прописа о ценама и других информативно-аналитичких материјала за потребе органа управљања Града;
  • издавање светлећих ауто-такси ознака;
  • израду статистичког билтена и других публикација;
  • послове од заједничког интереса из области цена за све општине Јабланичког округа;
  • израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта испод тржишне вредности, односно без накнаде;
  • обезбеђивање подршке за функционисање система одбране од града на територији града;
  • израду Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Лесковца;
  • израду Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса;
  • предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама и учешће у процени штете од елементарних непогода у пољопривреди;
  • израду и реализацију Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији града Лесковца;
  • стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца;
  • промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;
  • израду програма развоја туризма;
  • боравишне таксе;
  • категоризацију угоститељских објеката за смештај: куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства;
  • стручне и административно-техничке послове у делу субвенција на републичком и локалном нивоу и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 20

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обавља:

  • контролу и праћење стања животне средине и обезбеђивање услова за развој у области заштите животне средине (ваздух, бука, површинске и подземне воде, земљиште, отпад);
  • поступак процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студије о процени утицаја на животну средину;
  • поступак стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину;
  • организовање и спровођење јавних увида и јавних презентација;
  • поступак издавања дозволе, потврде и управљање инертним и неопасним отпадом;
  • интегрисано спречавање и контролу загађивања (издавања интегрисане дозволе, ревизија издатих интегрисаних дозвола);
  • делатност промета и коришћења нарочито опасних хемикалија;
  • поступак издавања сагласности и дозволе за рад одређених постројења и обављање активности;
  • припремање, доношење и реализацију програма, планова, акционих и санационих планова и пројеката у области заштите животне средине;
  • израду Извештаја о стању животне средине у складу са Законом;
  • вођење регистра, јавних књига и евиденције из области праћења стања, контроле квалитета и других послова заштите животне средине и доставља податке Агенцији и Министарству у складу са Законом;
  • послове заштите природе (биљни и животињски свет, контрола њихове популације), коришћења обновљивих и алтернативних извора енергије, заштиту јавних зелених површина, очување, коришћења и развој природних ресурса и добара;
  • обавештавање јавности и објављивање података и информација о стању и квалитету животне средине, природе и природних вредности и о предузимању мера заштите и унапређења;
  • организацију и спровођење општих мера заштите становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари);
  • стручне и административне послове за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине и утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
  • припремање и спровођење едукативних активности за јачање свести о потреби заштите животне средине и сарадњу са удружењима и организацијама цивилног друштва, стручним и научним институцијама и организацијама у циљу размене искустава и информација;
  • припремање нацрта прописа и других аката из области заштите животне средине и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 21

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ обавља:

  • послове на основу исказаних потреба за набавком добара, услуга или радова свих органа града и Градске управе, на сачињавању предлога Плана набавки и јавних набавки за наредну годину и исти доставља Одељењу за финансије, истовремено са достављањем финансијског плана;
  • послове у циљу утврђивања процењене вредности сваке конкретне јавне набавке и врши истраживање тржишта;
  • припрему одлука о покретању поступка јавне набавке и образује комисију за спровођење поступка јавне набавке;
  • координирање рада Комисије приликом припремања конкурсне документације;
  • примање пријава, односно понуда и поступа са њима у складу са начелима јавне набавке;
  • спровођење потребних радњи, односно доношење одговарајућих одлука по захтеву за заштиту права понуђача;
  • доношење одлуке о обустави поступка, односно закључивање оквирног споразума или додељивање уговора најповољнијем понуђачу и закључивање уговора са изабраним понуђачем за случај да се предмет јавне набавке у целости финансира из буџета града, по спроведеном поступку јавне набавке;
  • пружање стручне помоћи индиректним корисницима буџетских средстава из области јавних набавки;
  • спровођење поступака набавки добара, услуга или радова на које се закон не примењује, а сходно начелима јавних набавки и интерног акта;
  • достављање кварталних и годишњих извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки Републичкој управи за јавне набавке;
  • праћење извршења уговора закључених по спроведеном поступку јавне набавке;
  • чување документације о спроведеним поступцима јавних набавки;
  • пружање тражених информација о спроведеним поступцима јавних набавки сходно Закону о слободном приступу информација од јавног значаја;
  • спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са Законом;
  • давање овлашћења другом наручиоцу за спровођење поступка јавне набавке у случају указане потребе;
  • спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца који су индиректни корисници буџетских средстава;
  • вођење евиденције о свим спроведеним поступцима јавних набавки и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Као тело за централизоване јавне набавке једини је наручилац за органе Града и Градску управу

  Члан 22

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обавља:

  • стручне, аналитичке, информатичке, организационе и административно-техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела, рад градоначелника, заменика градоначелника, председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине;
  • послове везане за сва именована и изабрана лица;
  • обраду и чување изворних аката о раду Скупштине, Градског већа, градоначелника и његовог заменика, као и председника Скупштине, његовог заменика и секретара Скупштине;
  • стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана;
  • послове поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја уз комплетну примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности;
  • уређење и издавање Службеног гласника града;
  • координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града;
  • праћење прописа и законитости одлука и аката које усваја Скупштина града и органи скупштине;
  • припрему информација и званичних саопштења;
  • послове који се односе на правилну примену Закона о Агенцији за борбу против корупције;
  • штампање материјала за органе Града;
  • послове протокола за потребе Скупштине, Градског већа, градоначелника и председника Скупштине;
  • послове видео и аудио преноса седница;
  • одржавање система у салама за одржавање седница;
  • послове развоја и одржавања апликација електронске управе;
  • стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Радне групе за регулаторну реформу;
  • администрацију Електронског регистра административних поступака;
  • развој, администрацију и одржавање интернет презентације града Лесковца;
  • послове везане за стручну помоћ одборницима и осталим изабраним, именованим и постављеним лицима;
  • израду аката из надлежности Скупштине града и Градског већа, Градоначелника и председника Скупштине;
  • послове у области остваривања сарадње са другим градовима и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  Члан 23

  (Брисан)

  Члан 24

  ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ обавља следеће послове:

  1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;

  2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности јединице локалне самоуправе;

  3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима јединице локалне самоуправе;

  4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за јединицу локалне самоуправе;

  5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у јединици локалне самоуправе, очување добара и извршавање других задатака из надлежности јединице локалне самоуправе;

  6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења;

  7) друге послове, у складу са законом. Одржавањем реда из става 1. тачка 1) овог члана сматра се одржавање реда, нарочито, у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са законом.

  Послови из става 1. тачка 2) и става 2. овог члана не односе се на надлежности инспекције утврђене законом којим се уређују комуналне делатности и законом којим се уређују путеви.

  Комунална милиција у обављању послова сарађује са комуналном милицијом других јединица локалне самоуправе, размењује податке и обавештења и остварује друге облике заједничког рада у оквиру узајамног пружања стручне помоћи.

  Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне милиције.

  1. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
  2. Кабинет Градоначелника.
  3. Служба за управљање кадровима.

  Члан 25

  КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

  Кабинет градоначелника обавља саветодавне и протоколарне послове, послове односа са јавношћу и административно-техничке послове који су од значаја за рад Градоначелника.

  Члан 26

  У Градској управи, градоначелник поставља највише пет помоћника градоначелника за поједине области од значаја за Град, и то за:

  • економски развој и финансије;
  • комуналне делатности и урбанизам;
  • примарну здравствену заштиту и бригу о породици;
  • образовање, културу, спорт и омладину;
  • пољопривреду, заштиту и унапређење животне средине,

  као и за друге области од значаја за Град које ће се утврдити Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи.

  Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене овом одлуком и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи.

  За свој рад помоћници градоначелника одговарају градоначелнику.

  Члан 27

  СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА обавља:

  • послове праћења и спровођења закона из области радних односа;
  • послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених;
  • пријаву и одјаву надлежним Фондовима, израду појединачних аката о правима, и обавезама из радних односа за запослене;
  • послове на изради Правилника о организацији и систематизацији радних места;
  • стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
  • припрему предлога Кадровског плана;
  • организацију стручног усавршавања службеника;
  • процену ефеката спроведених обука;
  • анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
  • припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања;
  • анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
  • вођење кадровске евиденције запослених и персоналних досијеа;
  • остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
  • послове ради правилне примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о заштити узбуњивача, Закона о заштити података о личности, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и
  • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

  IV РУКОВОЂЕЊЕ ГРАДСКОМ УПРАВОМ

  Члан 28

  Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.

  Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног конкурса, на пет година.

  За начелника Градске управе, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

  Члан 29

  Начелник Градске управе усклађује рад Градске управе и обезбеђује функционисање Градске управе као јединственог органа, одговара за законитост рада, решава сукобе надлежности између унутрашњих организационих јединица, даје мишљења Скупштини града, Градоначелнику, Градском већу и радним телима Скупштине града о нацртима прописа, као и друга правна мишљења, издаје појединачна акта о радним односима запослених у Градској управи, врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Градској управи, решава о изузећу службеног лица у Градској управи.

  Члан 30

  Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

  Заменик начелника Градске управе поставља се на исти начин и под истим условима као начелник Градске управе.

  Члан 30а

  Уколико није постављен начелник Градске управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и кад начелник Градске управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Градско веће може поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника Градске управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

  Члан 31

  Начелник Градске управе образује колегијум руководилаца организационих јединица у циљу стварања услова за организовање и обезбеђивање законитог и ефикасног обављања послова Градске управе.

  Колегијум ради у седницама које сазива начелник Градске управе.

  Према потреби, начелник Градске управе може позвати и друге запослене да присуствују и учествују у раду колегијума.

  Члан 32

  Начелник Градске управе за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини града, Градоначелнику и Градском већу у складу са Статутом града и актом о организацији Градске управе.

  Члан 33

  Начелник Градске управе не може вршити никакву јавну или другу дужност која је неспојива са његовим положајем и овлашћењима.

  Члан 34

  Радом основних организационих јединица Градске управе руководе:

  - шеф Одељења - радом Одељења, осим Одељења комуналне милиције којим руководи начелник комуналне милиције.

  Радом ужих организационих јединица Градске управе руководе:

  - шеф Одсека - радом Одсека,

  - шеф Канцеларије - радом Канцеларије

  - руководилац Групе - радом Групе.

  Члан 35

  Шеф Одељења одлучује, доноси, потписује акте и одговора за законитост аката из надлежности организационе јединице којом руководи, организује рад, стара се о распореду и извршавању послова, испуњавању радних дужности запослених и обавља друге послове које утврде Скупштина града, градоначелник, Градско веће и начелник Градске управе.

  Шеф Одељења одговоран је градоначелнику и начелнику Градске управе за благовремено и законито вршење послова у организационој јединици којом руководи.

  Члан 36

  Шефове Одељења распоређује начелник Градске управе.

  Шефове Одсека и руководиоце Група распоређује начелник Градске управе на предлог шефа Одељења.

  Члан 37

  Радом посебних организационих јединица руководе:

  - шеф Кабинета - радом Кабинета градоначелника,

  - шеф Службе - радом Службе за управљање кадровима.

  Члан 38

  Шефа Кабинета градоначелника и запослене у Кабинету распоређује начелник Градске управе на предлог градоначелника.

  Шефа Службе за управљање кадровима распоређује начелник Градске управе.

  V ЈАВНОСТ РАДА

  Члан 39

  Рад Градске управе доступан је јавности, у складу са законом.

  Члан 40

  Градска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, извештавањем Градоначелника, Скупштине града и Градског већа о свом раду и на други начин утврђен законом и другим прописима.

  Информације из става 1. овог члана може давати начелник Градске управе или лице које он овласти.

  Члан 41

  Градска управа не може давати информације из члана 40. ове Одлуке чија садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

  VI ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА ГРАДА

  Члан 42

  Однос Градске управе према Скупштини града заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом града, овом Одлуком и другим актима. Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града и извршава одлуке и друге акте Скупштине града.

  Градска управа обавезна је да Скупштину града обавештава о обављању послова из свог делокруга, да даје обавештења, објашњења и податке који су неопходни за рад Скупштине града.

  Градска управа најмање једном годишње доставља извештај о раду на извршењу послова из изворне надлежности Града и поверених послова.

  Члан 43

  Однос Градске управе према Градоначелнику заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом града и одлукама Скупштине града.

  Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Градоначелник и извршава акте које доноси Градоначелник.

  Градоначелник, у спровођењу одлука и других аката органа Града, може Градској управи издавати упутства и смернице за рад.

  Градска управа, по потреби, а најмање једном годишње доставља Градоначелнику извештај о раду на извршавању послова из надлежности Града и поверених послова.

  Члан 44

  Однос Градске управе према Градском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом града, одлукама Скупштине града и другим актима.

  Градска управа припрема предлоге прописа и других аката које доноси Градско веће и извршава акте које доноси Градско веће.

  Градско веће врши надзор над радом Градске управе. У поступку надзора над радом Градске управе, на захтев Градског већа, Градска управа подноси извештај о свом раду једном годишње.

  Градско веће може укинути или поништити акте Градске управе када у вршењу надзора над радом Градске управе, утврди да наведени акти нису у складу са законом, прописом донетим на основу закона, односно одлуком Скупштине града, са налогом да се донесе нови акт који ће бити у складу са важећим прописима.

  Уколико се не поступи по налогу из става 5. овог члана, Градско веће може покренути питање одговорности руководиоца и запосленог који је непосредно радио на доношењу спорног акта.

  Градско веће решава по жалбама изјављеним против првостепених аката Градске управе донетих у оквиру изворних послова града, осима ако законом није другачије одређено.

  Члан 45

  У вршењу права надзора над радом Градске управе, Скупштина града, Градоначелник и Градско веће могу да предузму одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене законом ради обезбеђења ефикаснијег извршавања задатака и послова Градске управе.

  Начелник Градске управе и руководиоци организационих јединица дужни су да поступе по мерама из става 1. овог члана.

  VII МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

  Члан 46

  Међусобни односи организационих јединица Градске управе заснивају се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом града, овом одлуком и другим прописима.

  Организационе јединице Градске управе дужне су да међусобно сарађују када то захтева природа послова и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за рад и реализацију посла.

  VIII ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ДРУГИМ СТРАНКАМА

  Члан 47

  Запослени у Градској управи дужни су да грађанима, правним лицима и другим субјектима:

  - омогуће несметано, благовремено и ефикасно остваривање права, обавеза и правних интереса, дају потребне податке, обавештења и упутства,

  - пружају одговарајућу правну помоћ,

  - разматрају представке, петиције и предлоге у вези са својим радом и поступе по њима, као и да предлажу предузимање одговарајућих мера и да о томе обавесте грађане,

  - сарађују са грађанима, правним лицима и другим странкама и

  - поштују достојанство личности и чувају углед органа Града.

  Члан 48

  У поступку пред Градском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

  Члан 49

  Послове Градске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица који имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописима.

  IV РАДНИ ОДНОСИ

  Члан 50

  Права, обавезе и одговорности запослених у Градској управи утврђена су Уставом, законом, колективним уговорима, актима органа Града и другим прописима.

  Члан 51

  Лице може бити примљено у радни однос у Градској управи ако поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме и радне способности утврђене законом и актом о систематизацији радних места.

  Извршилачко радно место попуњава се трајним премештајем, спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или заснивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса.

  Положај се попуњава постављењем.

  Члан 52

  О правима и дужностима из радних односа запослених одлучује начелник Градске управе у складу са законом и другим прописима.

  О правима, обавезама и одговорностима из радног односа начелника Градске управе одлучује Градско веће.

  Члан 52а

  О жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса одлучује Жалбена комисија.

  Жалбену комисију образује Градско веће.

  Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

  Против одлуке Жалбене комисије може да се покрене управни спор.

  КАДРОВСКИ ПЛАН И ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

  Члан 53

  Кадровски план је акт који приказује број запослених у Градској управи према радним местима и звањима, број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима посла.

  Нацрт кадровског плана припрема начелник Градске управе у складу са буџетским календаром, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план усваја Скупштина града, истовремено са Одлуком о буџету града Лесковца.

  Члан 54

  Организација и систематизација радних места у Градској управи заснива се на кадровском плану.

  Организација и систематизација радних места у Градској управи одређује се Правилником о организацији и систематизацији радних места (у даљем тексту: Правилник).

  Правилником се утврђују описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врсте и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на свако радно место.

  У поступку припреме Правилника, послодавац прибавља мишљење репрезентативног синдиката.

  Правилник на предлог начелника Градске управе усваја Градско веће.

  Члан 55

  Ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад у Градској управи могу се примити приправници под условом утврђеним законом и актом о систематизацији.

  Члан 56

  Пуно радно време у Градској управи износи 40 часова недељно. Радна недеља траје пет радних дана.

  Члан 57

  Радни однос запослених у градској управи престаје под условима и начин утврђен законом и другим прописима.

  X СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  Члан 58

  Средства за финансирање послова Градске управе обезбеђују се из буџета Града и буџета Републике

  Србије за поверене послове, као и из осталих прихода остварених допунским активностима Градске управе. Висина средстава за поједине намене утврђује се у складу са законом и другим прописима којима се уређује финансирање органа Града.

  Члан 59

  Градска управа може остваривати приходе својом делатношћу када то не утиче на редовно обављање послова из њеног делокруга.

  Приходи остварени обављањем послова из става 1. овог члана уносе се у буџет Града.

  Члан 60

  Распоред средстава за финансирање послова Градске управе врши се на основу оперативних месечних и тромесечних планова које доноси начелник Градске управе или лице које он овласти.

  За законито и наменско коришћење средстава из става 1. овог члана одговоран је начелник Градске управе и шеф Одељења за финансије.

  Захтеве за плаћање и друга акта за исплату и коришћење средстава из става 1. овог члана, потписује начелник Градске управе или лице које он овласти.

  XI АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  Члан 61

  Градска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.

  Члан 62

  Правилником се разрађују поједине одредбе прописа Града или уређују одређена права запослених из радног односа.

  Наредбом се ради извршења појединих одредаба закона и градских прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

  Упутством се ближе прописује начин рада и вршења одређених послова у складу са прописима Града.

  Решењем се одлучује о појединим управним и другим појединачним решењима, у складу са законом и другим прописима.

  Закључком се одлучује о питањима која се тичу поступака и о питањима која се као споредна појаве у вези са спровођењем поступака, а о којима се не одлучује решењем.

  Члан 63

  Акти које доноси Градска управа у вршењу послова из надлежности Града оверавају се печатом Градске управе.

  Број, изглед, садржину и начин чувања и руковања печатом Градске управе утврђује начелник Градске управе у складу са законом, Статутом и другим прописима.

  XII КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  Члан 64

  Прописи о канцеларијском пословању органа државне управе примењују се и на пословање Градске управе.

  Канцеларијско пословање обухвата; примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета који су примљени у рад организационе јединице или који настану у раду организационе јединице.

  На канцеларијско пословање организационих јединица примењују се прописи којима се уређује канцеларијско пословање.

  XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 64

  Начелници Градских управа Града Лесковца за поједине области, којима је ступањем на снагу ове Одлуке положај укинут имају иста права и дужности као службеник коме је протекло време на које је постављен или који је поднео оставку на положај у складу са Законом.

  Запослени у Градским управама за поједине области настављају са радом на пословима које су обављали у тим управама до распоређивања по новом Правилнику о организацији и систематизацији радних места.

  Документацију, предмете, опрему и средства за рад постојећих градских управа за поједине области преузеће Градска управа Града Лесковца.

  Члан 65

  Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи биће достављен на усвајање Градском већу Града Лесковца у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

  Члан 66

  Начелник Градске управе извршиће распоређивање запослених у Градској управи у року од 15 дана од дана ступања на снагу Правилника из члана 65. ове Одлуке.

  Члан 67

  Конкурси који су од стране појединих Градских управа и Служби расписани а нису завршени до почетка примене ове Одлуке завршиће се у оквиру јединствене Градске управе.

  Члан 68

  На питања која нису регулисана овом Одлуком непосредно се примењују одредбе закона и других прописа којима се уређује организација и рад Градске управе.

  Члан 69

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

  Члан 70

  Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Градској управи града Лесковца ("Службени гласник града Лесковац", бр. 15/08, 6/09, 8/09, 11/09, 18/09, 10/10, 3/12, 10/13 и 13/13).

   

 • Одељење за урбанизам

  Адреса: Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/212-774; Фах: 016/ 251-964

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

  Детаљније

 • Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

 • Одељење за инспекцијске послове

  Адреса: Трг револуције 45/7 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/212-704, 241-718, 213-197, 212-704

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за финансије

  Адреса: Трг револуције 45/5 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/246-219, 242-624, 212-149, 246-318

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за имовину и имовинско правне послове

  Адреса: Трг револуције 45/5 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/244-406, 255-972, 253-011

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за привреду и пољопривреду

  Адреса: Трг револуције 45/7 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/245-517, 212-295, 245-307

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за друштвене делатности и локални развој

  Адреса: Трг револуције 45/1 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/213-984, 216-270, 213-480

  Е-маил: 

  Детаљније

 • Одељење за заштиту животне средине

  Адреса: Трг револуције 45/2 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/237-170, 237-171, 237-177

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за општу управу и заједничке послове

  Адреса: Пана Ђукића 9-11

  Телефон: 016/200-831, 200-832, 200-862

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за послове скупштине града и Градског већа

  Адреса: Пана Ђукића 9-11

  Телефон: 016/200-829, 016/200-828.

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар

  Адреса: Трг револуције 45 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/215-631, 215-664, 213-946

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење за јавне набавке

  Адреса: Трг Револуције 33/4

  Телефон: 016/215-990, 216-651

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Детаљније

 • Одељење комуналне полиције

  Адреса: Трг Револуције 45/8 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/215-400, 064/8973965

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   

 • Служба за управљање кадровима

  Адреса: Пана Ђукића 9-11

  Телефон: 016/200-829, 200-813, 200-828

  Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   

 • Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву и Служби за буџетску инспекцију града Лесковца

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ КОМПЕТЕНЦИЈА

  1. Одељење за финансије

  2. Одељење за општу управу и заједничке послове

  3. Одељење за друштвене делатности и локални развој

  4. Одељење за урбанизам

  5. Одељење за комунално стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

  6. Одељење за имовинско правне послове и имовину

  7. Одељење за инспекцијске послове

  8. Одељење за привреду и пољопривреду

  9. Одељење за заштиту животне средине

  10. Одељење за јавне набавке

  11. Одељење за послове Скупштине града и Градског већа

  12 .Одељење за пружање услугама грађанима-Градски услужни центар

  13. Одељење комуналне милиције

  14. Кабинет градоначелника

  15. Служба за управљање кадровима

  16. Градско правобранилаштво

  17. Служба за буџетску инспекцију

  Начелник и заменик начелника Градске управе

  Датум објављивања 01.09.2022. године

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 08.09.2021. године

  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 4.4.2019. године

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 7.7.2017. године

  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 23.8.2017. године

  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 21.12.2017. године

 • Оглас за постављење начелника Градске управе

  Оглас за постављење начелника Градске управе

  Датум објављивања 21.03.2017. године

 • Подаци о броју запослених

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊА ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија