wrapper

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ ПО+П+6 ЗА ЈУЖНИ ДЕО БЛОКА 34, ПОДЦЕЛИНА 16 Ц5 ПО ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПГР-А 1 У ЛЕСКОВЦУ НА КП БР. 5803 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети ОВДЕ.